Rekisteri- ja tietosuojaseloste 2.4.2020

Kotiruokakalenteri

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen) mukainen

Kotiruokakalenteri-palvelun rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Palvelun muodostaa Kotiruokalenterin verkkosivusto ja sen palvelua tukeva toiminta.

 

  1. Rekisterinpitäjä

NoBot Oy, y-tunnus 2786264-7, osoite Annankatu 31-33 C 45, 00100 Helsinki.

 

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Teemu Puuska, teemu.puuska@nobot.fi, + 358 40 777 9825.

 

  1. Rekisterin nimi

Kotiruokakalenterin asiakasrekisteri.

 

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on palvelun tilaus, jossa rekisteröity on palvelun tilaaja eli asiakas.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakkaiden palvelu ja asiakassuhteiden ylläpito ja kehittäminen.

 

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite (pakollinen tieto, jotta palvelu voidaan toimittaa) sekä puhelinnumero (vapaaehtoinen tieto).

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakas on tilaussuhteessa rekisterinpitäjän kanssa. Tilaajasuhteen päätyttyä henkilötiedot hävitetään, ellei niiden säilyttämiseen ole asiakkaan kanssa erikseen sovittua perustetta.

 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta suoraan, tämän myötävaikutuksella tai asiakkaan luvalla muun muassa sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta tai vastaavalla tavalla, jossa asiakas on itse aktiivinen tietojen antamisessa tai on antanut luvan tietojen hankkimiseen tavalla, joka voidaan todentaa.

 

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kotiruokakalenterin käytössä syntyvää tilaajakäyttäytymisen tilastollista ja vastaavaa tietoa voidaan hyödyntää sosiaalisen median kanavien julkaisuissa (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Pinterest ja vastaavat kanavat sekä Google) julkaisujen ja verkkomarkkinoinnin yhteydessä, mutta tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille näiden omaan käyttöön tavalla, jossa rekisterinpitäjä ei ole osallisena.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).